Regulamin Konkursu „Ile Jogobelli, tyle radości”
prowadzonego na stronie internetowej www.jogobellowaradosc.pl,
zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Ile Jogobelli, tyle radości” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Zott Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, kod 45-315, przy ul. Chłodniczej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044920, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 33 500 000,00 złotych, NIP 8990204006, REGON 931620058 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Wykonawcą i koordynatorem Konkursu jest, działająca na zlecenie i w imieniu Organizatora, Agencja Promocyjno-Reklamowa Anny Turkiewicz, z siedzibą w Szczecinie, kod 70-111, przy al. Powstańców Wielkopolskich 33, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 851-030-07-45, REGON 810130425 (zwana dalej „Wykonawcą Konkursu”).
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Wykonawca Konkursu.
 4. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 5. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 02.02.2018 r. o godzinie 00:00 i kończy 01.03.2018 r. o godzinie 23:59. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Konkurs podzielony jest na cztery jednotygodniowe rundy. Poszczególne rundy Konkursu trwają:
  a) pierwsza runda trwa od 02.02.2018 r. od godziny 00:00 do 08.02.2018 r. do godziny 23.59;
  b) druga runda trwa od 09.02.2018 r. od godziny 00:00 do 15.02.2018 r. do godziny 23:59;
  c) trzecia runda trwa od 16.02.2018 r. od godziny 00:00 do 22.02.2018 r. do godziny 23:59;
  d) czwarta runda trwa od 23.02.2018 r. od godziny 00:00 do 01.03.2018 r. do godziny 23:59.
  We wskazanych powyżej terminach można dokonywać zgłoszeń do poszczególnych rund.
 3. W każdej rundzie konkursu wyłonionych zostanie do 23 Uczestników, którzy otrzymają nagrody opisane w § 6. Nagrodzeni uczestnicy zwani są w dalszej części „Zwycięzcami” lub „Laureatami”.
 4. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi po zakończeniu każdej z przeprowadzonych rund Konkursu w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia. Ogłoszenie wyników poszczególnych rund nastąpi nie później niż:
  a) dla pierwszej rundy Konkursu – 22.02.2018 r., do godziny 17:00;
  b) dla drugiej rundy Konkursu – 01.03.2018 r., do godziny 17:00;
  c) dla trzeciej rundy Konkursu – 08.03.2018 r., do godziny 17:00;
  d) dla czwartej rundy Konkursu – 15.03.2018 r., do godziny 17:00.

§ 3. Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedozwolone jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci, udziałowcy, pracownicy, współpracownicy Organizatora i Wykonawcy oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są całkowicie dobrowolne.

§ 4. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Wykonawca Konkursu powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora i/lub Wykonawcę.

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Wykonawca Konkursu, działając na zlecenie i w imieniu Organizatora, przeprowadza Konkurs za pomocą konkursowej strony internetowej dostępnej pod adresem www.jogobellowaradosc.pl
 2. Warunkami koniecznymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
  a) dokonanie jednorazowego zakupu dowolnych produktów marki Zott Jogobella w sklepach sieci Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express lub Globi na kwotę minimum 9,99 zł brutto (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto);
  b) zachowanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgodny z pkt. 2a niniejszego paragrafu;
  c) dokonanie zgłoszenia udziału przez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Konkursu działającej pod adresem www.jogobellowaradosc.pl, polegającego na wpisaniu wymaganych danych:
  – imię i nazwisko Uczestnika,
  – adres e-mail Uczestnika,
  – numer telefonu, pod którym można się skontaktować z Uczestnikiem,
  – numer i datę wydruku paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup produktów Zott Jogobella zgodnie z § 5. pkt. 2a Regulaminu;
  d) przesłanie za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego pracy konkursowej (w postaci pliku cyfrowego), odpowiadającej na zadanie: „Wykonaj i wyślij nam zdjęcie, na którym pokażesz, czym jest dla Ciebie radość. Pamiętaj o tym, że potęguje ją Jogobella, dlatego niech Twój ulubiony jogurt będzie częścią pracy.”;
  e) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażenie akceptacji jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody w Formularzu Rejestracyjnym;
  f) wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
  a) odpowiadające tematyce zadania konkursowego;
  b) co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.
 4. W Konkursie odrzucone zostaną Prace, które:
  a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
  b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
  c) zawierają treści niezgodne z prawem;
  d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
  e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek, jak również prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych;
  f) naruszają dobre obyczaje;
  g) nawiązują do marek lub produktów konkurencyjnych wobec marki Organizatora;
  h) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia nieczytelne, niepełne, bez kompletu wymaganych Regulaminem danych.
 6. Każde prawidłowo dokonane zgłoszenie uprawnia do udziału wyłącznie w jednej rundzie Konkursu, której ramy czasowe realizacji pokrywają się z datą dokonania zgłoszenia przez Uczestnika.
 7. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac zgłoszonych w Konkursie, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz walory artystyczne i wyłoni łącznie 92 prace, tj. po 23 prace w każdej rundzie konkursu, których autorzy zostaną nagrodzeni.
 8. W każdej rundzie przyznane zostaną:
  a) 3 nagrody I rzędu;
  b) 20 nagród II rzędu.
 9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Konkursu zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu. Informacja o zwycięstwie zostanie również przesłana laureatom Konkursu w formie wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 10. Uczestnik, zgłaszając Pracę do Konkursu, zgadza się na opublikowanie jej na stronie konkursu pod adresem: www.jogobellowaradosc.pl oraz na wykorzystanie w komunikacji promocyjnej firmy Zott.

§ 6. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  a) nagroda I rzędu: chłodziarko-zamrażarka Amica o wartości 1450 zł brutto; przewidziano 12 nagród I rzędu, po 3 w każdej z czterech rund Konkursu;
  b) nagroda II rzędu: karta płatnicza Visa Electron, przedpłacona kwotą 200 zł; przewidziano 80 nagród II rzędu, po 20 w każdej z czterech rund konkursu.
 2. Do każdej Nagrody dodawana jest nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości brutto danej Nagrody, tj. kwocie podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie pobrana przez Wykonawcę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Płatnikiem powyższego podatku będzie Wykonawca Konkursu.
 3. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w danej rundzie konkursu.
 4. Wykonawca Konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy Laureatów, w celu poinformowania o wygranej oraz ustalenia danych niezbędnych do przekazania nagrody, a Zwycięzca przekaże Wykonawcy Konkursu niezbędne informacje w ciągu 14 dni od otrzymania prośby o ich udzielenie.
 5. Organizator i Wykonawca Konkursu zastrzegają sobie prawo do żądania od Zwycięzcy przedstawienia oryginału paragonu fiskalnego, którego numer został wpisany do zgłoszenia konkursowego, jako warunku wydania nagrody. Ewentualne żądanie zostanie zgłoszone przez Wykonawcę jednocześnie z przekazaniem informacji o wygranej lub w ciągu 7 dni od jej przekazania, a Zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania oryginału paragonu na adres Organizatora w ciągu 7 dni od otrzymania żądania.
 6. Wykonawca Konkursu wyśle nagrodę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od Zwycięzcy kompletu danych i/lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
 7. Podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w § 5 pkt. 2c, niezachowanie terminów określonych w pkt. 4 i 5 niniejszego paragrafu, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody lub jej nieodebranie przez Zwycięzcę skutkują utratą prawa do Nagrody, a wówczas pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy.
 8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody o dalszym jej przeznaczeniu rozstrzyga Wykonawca Konkursu.
 9. Wykonawcy przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator i Wykonawca Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
  c) podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Wykonawca Konkursu może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Wykonawca Konkursu może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 3. Organizator i Wykonawca Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za okoliczności uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, jeżeli nastąpiły one na skutek działania siły wyższej, tj. zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: wojna, zamach terrorystyczny, demonstracje, manifestacje, strajk, działanie wszelkich sił przyrody, awarie w dostawie energii, zarządzenia władz państwowych lub samorządowych.

§ 8. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
  d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  e) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi;
  f) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu;
  g) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych;
  h) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora lub Wykonawcy Konkursu podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.
 6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Wykonawcy Konkursu na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeśli inny niż zamieszkania), numer telefonu kontaktowego.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 10. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Nie będą rozpatrywane reklamacje, które dotrą do Wykonawcy w terminie późniejszym niż 60 dni od zakończenia Konkursu, bez względu na datę ich nadania.
 2. Reklamacje należy zgłaszać listem poleconym na adres Wykonawcy lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jogobellowaradosc.pl z dopiskiem „Reklamacja” w tytule wiadomości.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Wykonawcy Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Wykonawcę.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu oraz w siedzibie Wykonawcy Konkursu.
 2. Organizator i Wykonawca Konkursu zgodnie oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Wykonawcą Konkursu pod adresem e-mail: kontakt@jogobellowaradosc.pl z dopiskiem „Konkurs” w tytule wiadomości.

Sklep objęty konkursem